topround
toplogo
Flash

 Ubezpieczenia komunikacyjne

Zachęcamy do wypełnienia formularza, który pozwoli nam skalkulować dla Państwa składkę.

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone w związku z ruchem tego pojazdu, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby poszkodowanej.

 Ubezpieczenie autocasco i assistance

Ubezpieczenie autocasco gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy nastąpi uszkodzenie (lub kradzieży) pojazdu lub jego wyposażenia. Ubezpieczenie Assistance Polska gwarantuje kierowcom i pasażerom określonych pojazdów pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną na terenie całej Polski.

 Ubezpieczenie ochrony prawnej


Ubezpieczenie, które zapewnia kierowcom refundację kosztów sporów prawnych związanych z ruchem drogowym, jak i ubezpieczonym pojazdem.

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów


Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca pojazdu oraz jego pasażerowie (w liczbie zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia.

 Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechaniczych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)


Zielona Karta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie wypłatę odszkodowania do limitów przewidzianych prawem państwa na terytorium którego doszło do zdarzenia lub do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.

 

OBNIŻAMY  CENY  POLIS  MAKSYMALNIE !!!

 

loga