topround
toplogo
Flash

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego zakres reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby pracującej w gospodarstwie rolnym za szkody wyrządzone osobom trzecim, których następstwem była śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowanie przysługuje również, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca do wysokości sumy gwarancyjnej, która nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
  • w przypadku szkód w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.


Umowę ubezpieczenia OC rolników zawiera się na okres 12 miesięcy.

Jeżeli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Zawarcie następnej umowy nie następuje jeżeli nie została opłacona określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.

Jeżeli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia OC posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki wynikające z tej umowy przechodzą na nowego właściciela.

Za brak ważnego ubezpieczenia OC właściciel gospodarstwa może być ukarany karą pieniężną. Wysokość opłaty stanowi równowartość w złotych – 30 euro.

 

NASZA  OFERTA

 Składka liczona od powierzchni gospodarstwa i wynosi 1,20 zł od jednego hektara*

 

* kalkulacja składki nie stanowi oferty handlowej

 

loga