topround
toplogo
Flash

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie OC budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego zakres reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Rolnik jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Ubezpieczeniu podlegają:

  • budynki mieszkalne;
  • budynki gospodarcze;
  • budynki inwentarskie;
  • inne budynki np. stodoły, szopy, spichlerze.


Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku zniszczenia budynków znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego w wyniku: upadku statku powietrznego, ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny.

Umowę ubezpieczenia budynków rolnych zawiera się na okres 12 miesięcy.

Sumę ubezpieczenia ustala się odrębnie dla każdego budynku.

Jeżeli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Zawarcie następnej umowy nie następuje jeżeli nie została opłacona określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.

Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia budynków rolniczych posiadanie gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki, przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki wynikające z tej umowy przechodzą na nowego właściciela.

Za brak ważnego ubezpieczenia OC budynków rolniczych właściciel gospodarstwa może być ukarany karą pieniężną. Wysokość opłaty stanowi równowartość w złotych – 100 euro.

NASZA OFERTA

Ubezpieczenie Budynków 

- dom mieszkalny         przy 100000zł sumy ubezpieczenia składka wynosi  52 zł*

- budynek gospodarczy przy  100000zł  sumy ubezpieczenia składka wynosi 63 zł*

Ubezpieczenie OC rolnika

- składka liczona jest od powierzchni gospodarstwa rolnego i wynosi 1,20 zł za jeden hektar*

 

* kalkulacja składki nie stanowi oferty handlowej

 

loga